Aktuality

zprávy a informace pro rodiče

Pravidla pro návrat ze zahraničí dětí do 6 let

 

Vážení rodiče,

podle podmínek platných k dnešnímu dni jsou osoby (zákonní zástupci) povinny  informovat školy o cestách do zahraničí dětí a žáků v posledních 14 dnech. Jde o povinnost zákonných zástupců, škola není povinna tyto informace získávat.  Povinnost byla stanovena v Ochranném opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání), stejně tak v předchozí verzi tohoto Opatření.

Děti a žáci jsou povinni absolvovat PCR nebo ATG test podle stanovených pravidel rozlišených podle rizikovosti dané země (např. u zemí s extrémním rizikem je nutné PCR test absolvovat mezi 5.-14. dnem po návratu, do předložení negativního výsledku testu je nutná samoizolace). Do doby předložení negativního testu škola neumožní osobní přítomnost dítěte/žáka. (Uplatňuje se, pokud je škola v provozu.) Povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na očkované nebo ty, kteří prodělali onemocnění COVID.

 Dětem do 6 let věku po návratu do ČR ze země s velmi vysokým rizikem nákazy 7 dní a při návratu ze zemí s extrémním rizikem nákazy 10 dní nesmí být umožněn přístup do školy.

Nařizuje se: (Bod 19) zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků zamezit vstupu na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele osobám, které strávily déle než 12 hodin, nebo v případě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České republiky, pokud tyto osoby v souladu s tímto ochranným opatřením současně nepředloží zaměstnavateli 8 nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 podle tohoto ochranného opatření; povinnost předložit výsledek testu se nevztahuje na a) očkované osoby s národním certifikátem o provedeném očkování podle bodu III.5, b) očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném očkování podle bodu III.6, c) osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 dle bodu III.9, d) osoby, které prokážou, že se na ně vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle tohoto ochranného opatření; Osoba, která je povinna podrobit se testu na území České republiky při příjezdu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), který brání šíření kapének, ve všech případech, ve kterých je podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének. Tento bod platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům, vyučujícím, k dětem, resp. jejich zákonným zástupcům; mateřská škola či obdobná instituce nesmí umožnit přítomnost dětí, které nedovršily 6 let, nejde-li o děti podle bodu I.10 písm. f), které se vrátily ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy; povinnost neplatí po absolvování izolace dle rozhodnutí o izolaci nebo po předložení potvrzení orgánu ochrany veřejného zdraví o jiném karanténním opatření;Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 23. 8. 2021 do odvolání

 

Z povinnosti vyplývající ze zavedených protiepidemických opatření jsou vyjmuty nezletilé osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto ochranného opatření a mají za tímto účelem vystaveno písemné lékařské potvrzení.

 

Pravidla pro návrat ze zahraničí včetně zemí rozlišených podle míry rizika naleznete na webu Ministerstva zahraničí zde

 

přeložit

translate / переводить / dịch

cs CS en EN ru RU uk UK vi VI