Projekty

spolupracujeme na těchto projektech

Přírodní zahrady v MŠ Pohádka, registrační číslo 1220500032

Název projektu: Přírodní zahrady při MŠ Pohádka

Registrační číslo projektu: 1220500032

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.“ 

Hlavní cíl projektu: „Předmětem projektu je úprava stávající zahrady Mateřské školy Pohádka na zahradu s přírodními prvky a zkvalitnění vzdělávání dětí ve venkovním prostředí. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem zázemí pro praktickou a teoretickou výuku v oblasti EVVO pomocí nových prvků – kaskádovité jezírko, dřevěný kvádr pro popínavé rostliny, věž poznání a další. Jednotlivé expozice budou doplněny o výukové tabule a další nezbytné prvky pro efektivní trávení času v zahradě, plně podporující rozvoj v oblasti EVVO. Projekt bude přispívat k rozvoji environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí, vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. Zahrada s přírodními prvky podpoří pozitivní vztah člověka k přírodě. Po úpravě stávající zahrady by se pro děti vytvořil prostor, ve kterém by mohly vnímat přírodu všemi smysly, kde by získaly znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování.“


Termín fyzické realizace projektu: 6/2023 – 8/2023


Odkaz na internetové stránky MŽP (www.sfzp.cz) a SFŽP (www.mzp.cz).

Image
Image

HRAJEME SI V POHÁDCE - PODPORA EVVO A POLYTECHNIKY REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002179 je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora výuky EVVO, polytechniky, řemeslných dovedností a jemné motoriky v MŠ Pohádka pro všechny CS modernizací 4 učeben MŠ, pořízením didaktických prvků k rozvoji EVVO a polytechniky pro naplňování klíčovýchkompetencí dětí dle ŠVP.
Image

Školní obědy dostupné pro každé dítě V. CZ.30.X.0/0.0/0.0/20_010/0000047

Mateřská škola Pohádka v Praze 12 je zapojena do 6. výzvy pro Specifický cíl I Operačního programu Potravinové a materiální pomoci OP PMP č. 30_19_009. Program zajišťuje dětem ve věku 3 – 15 let ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky.

Image

Přírodní zahrada hrou v MŠ Pohádka, registrační číslo 1190700231

Projekt Přírodní zahrada hrou v MŠ Pohádka byl zrealizován na školní zahradě MŠ v říjnu 2020.
Díky němu škola zrealizovala výstavbu hrabaliště, vrbové stavby, vyvýšené záhony,  akátové lavičky a výsadbu stromu a rostlin.
Odkaz na internetové stránky MŽP (www.sfzp.cz) a SFŽP (www.mzp.cz).
Image
Image

Interaktivní vzdělávání v mateřských školách

je spolufinancován Evropskou unií.
Image
Image

Interaktivní vzdělávání

Projekt INTERAKTIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V PRAZE 12 je spolufinancován Evropskou unií.
Image
Image

Pohádka ve světě

CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001544 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu:

Dvojjazyčný asistent pedagoga
Interkulturní pracovník/ komunitní tlumočník
Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
Čtyřdenní stáže pedagogických pracovníků
Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí
Komunitně osvětová setkávání
Image

Pohádka ve světě II.

CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001902 je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na podporu mateřských, základních a středních škol především ve vztahu vytváření inkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Realizace projektů přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Aktivity projektu:
Dvojjazyčný asistent pedagoga
Interkulturní pracovník/ komunitní tlumočník
Projektová výuka
Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí ve školách
Komunitně osvětová setkávání
Image

MŠ Pohádka Šablony I.

je spolufinancován Evropskou unií
Personální podpora MŠ - působení školního asistenta v MŠ. Podpora kvality práce pedagogů prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností s kolegy z jiných škol. Podpora spolupráce s rodiči.
Image
Image

Šablony II_MŠ Pohádka

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou následující oblasti podpory: Personální podpora MŠ - školní asistent. Podpora osobnostněprofesního rozvoje pedagogů MŠ prostřednictvím dalšího vzdělávání. ICT a další rozvojové aktivity v MŠ. Podpora spolupráce s rodiči dětí MŠ.
Image
Image

Šablony III. pro MŠ Pohádka

je spolufinancován Evropskou unií
Personální podpora MŠ - působení školního asistenta v MŠ. Podpora kvality práce pedagogů prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností s kolegy z jiných škol. Podpora spolupráce s rodiči.
Image
Image

Šablony 4_Pohádka

je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu 
ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím 
podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce 
a podpory zavádění inovativních metod výuky. 

Image
Image

Výuka českého jazyka pro děti s OMJ

Doučování probíhá v rámci projektu „Integrace cizinců MČ Praha 12 – rok 2023“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra a MČ Praha 12.

Image
Image

Školní jídelna plní program Skutečně zdravé školy

Komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.
Image

MŠ spolupracuje s organizací Duhový tandem

  • Spolupráce se Sociálně ošetřovatelským centrem v Zárubově ulici (pravidelné návštěvy dětí spojené s tvořením dekorací a kulturním představením).
  • Společné návštěvy a výlety prarodičů s dětmi (Botanická zahrada na Slupi).
Image

MŠ spolupracuje s organizací Mezi námi

  • Spolupráce s Alzheimer centrem v Modřanech (pravidelné návštěvy dětí spojené s tvořením dekorací a kulturním představením).
  • Čtecí babičky (pravidelné docházení babiček a čtení před spinkáním).
Image

MŠ je zapojena do programu Celé Česko čte dětem

  • Projekt "Babička a dědeček do školky" spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňuje setkávání  nejmladší a nejstarší generace a posiluje mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Pravidelnými činnostmi v rámci projektu zavádíme nebo podporujeme tradiční a důležitý rituál předčítání v rodinách a přispíváme ke zvyšování čtenářské a jazykové gramotnosti dětí.
  • Pravidelné autorské čtení v MŠ (spisovatelka Petra Martišková)
Image

Vlastníme certifikát Rodiče vítáni

Image

MŠ je zapojena do programu Cvičíme se zvířátky za podpory České obce sokolské.

  • Projekt je inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
  • Zaměřujeme se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.
  • Naším cílem je zapojení co nejvíce dětí do pohybových a rozumových aktivit a při plnění úkolů ukázat pohyb jako přirozenou součást života.
Image

MŠ je zapojena do programu Záhony pro školky za podpory MČ Prahy 12

  • Projekt Záhony pro školky cílí na děti předškolního věku, které pozorováním záhonu na školní zahradě a dění kolem něj mnohému naučí. Kromě založení záhonu a péčí o něj je součástí projektu didaktický program ve formě workshopu pro děti. Cenným průvodcem činnostmi dětí na záhoně je Sešit malého zahradníka, interaktivní omalovánky vydané k projektu, které děti provází všemi záhonkovými událostmi a zůstanou každému jako zápisník i na později.
Image