Charakteristika školy

základní popis školy

Úvod

MŠ Pohádka v Praze 12 byla otevřena 1.9.1985 a od 1.1.1996 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

Zřizovatelem školy je Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 00 Praha 4 - Modřany.

Ve školním roce 2022/23 je v provozu třicátý osmý rok. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajícících. Při hospodaření se státními prostředky to znamená, že škola sama plánuje své vybavení - pořizování majetku, opravy a údržbu, zajišťuje dostatek učebních pomůcek, hraček, materiálu pro činnosti dětí, ale i dostatek studijní literatury pro učitelky a jejich další vzdělávání.

Škola leží v klidné přírodní zóně malého sídliště v blízkosti lesa. Je čtyřtřídní s kapacitou 112 dětí. Ve třídě Rybek a Žabek jsou děti ve věku 3 - 4,5 let, ve třídě Ohniváků a Havranů jsou děti 4,5 - 6ti leté. Školu navštěvují děti z blízkého okolí Prahy 12.

Budova školy je jednopatrová, obklopená přiměřeně velkou zahradou osetou travou, chráněna řadou vzrostlých jehličnanů a několika listnatými stromy. Na školní zahradě jsou tři krytá pískoviště, čtyři zahradní domky a několik dřevěných průlezek včetně pergoly. Nechybí prostory pro výtvarnou činnost dětí, individuální hru a odpočinek. Interiér školy je vybaven novým hodnotným a estetickým nábytkem, splňujícím podmínky k všestrannému rozvoji dětí. Škola má svojí vlastní tělocvičnu a keramickou pec.

Školní jídelna plní program Skutečně zdravé školy (komplexní program kvalitního a udržitelného školního stravování vzdělávání o jídle. Snaží se, aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat a věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká. Skutečně zdravá škola pomáhá dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu).

Škola je díky sponzorskému daru jednoho z rodičů nadstandardně zabezpečená kamerovým a čipovým systémem, který brání vstupu cizím lidem. 

MŠ Pohádka je klasickou mateřskou školou s estetickým zaměřením a důrazem na rozvoj prosociálního chováni dětí a emoční inteligence. Zaměřujeme se na rozvoj jak jazykové, tak i tělesné výchovy, rozumových schopností a výtvarných dovedností. Škola poskytuje integraci dětem s různým znevýhodněním.

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program mateřské školy se nazývá:


RADOSTNÁ ATMOSFÉRA POMÁHÁ OTEVŘÍT SRDCE

Zásady tohoto programu jsou:

  • Respektuj a budeš respektován - důraz na rozvoj emoční inteligence dětí.
  • Umění nám pomáhá rozumět světu - prohlubování vztahu ke kulturnímu dědictví, seberealizace v různých estetických oblastech.
  • Respektování individuality dítěte, pochopení hlavních principů demokracie, dostatek prostoru ke sportovnímu vyžití, důraz na výchovu environmentální, multikulturní a prevenci sociálně-patologických jevů.
Děti mají možnost při získání nových poznatků být aktivní, uplatňovat své názory a připomínky. Učí se objevováním a experimentováním. Paní učitelky se vědomě snaží poskytovat dětem dostatek prostoru k přemýšlení a vytvářet situace, v nichž se dítě může učit vzniklou situaci či problém analyzovat a rozhodovat se. Také reagují na aktuální situaci a nápady dětí i když tím pedagogická práce nabude na větší náročnosti a složitosti.

Speciální cíle se týkají všech oblastí práce s dětmi a jsou zárukou vnitřní motivace. Umožňují dětem uplatňovat své názory a připomínky. Děti vnášejí vlastní nápady, samostatně vyjadřují pocity a úsudky, formulují otázky, uvědomují si, že je důležité dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti z různých činností, chápou prostorové vztahy, pracují s knihou, rozumějí základním matematickým souvislostem a prakticky je využívají. Děti nezahlcujeme zbytečně podněty a informacemi, kterým by nemohly porozumět.

Základní témata si naše paní učitelky samy volí, formulují a doplňují tématy vzešlými ze spontánně vzniklých situací. Uskutečňují je takovým způsobem, aby naplňovaly jak rámcové, tak i specifické cíle, které si předškolní vzdělávání stanovuje.

Podtémata jsou vytvářena během školního roku a vycházejí z diagnostiky dětí ve skupině a ze situace školy. Inspirujeme se při nich ročními obdobími, společenskými a kulturními událostmi i tradicemi. Při plánování činností dodržujeme správnou proporcinalitu mezi rozvíjením tělesných, emocionálních a intelektových schopností dětí. Plnění je celoroční a odpovídají za ně třídní učitelky.

Image

Co dále ve školce najdete...

 estetické a podnětné prostředí uvnitř MŠ i na školní zahradě
estetické a podnětné prostředí uvnitř MŠ i na školní zahradě
logopedickou a grafomotorickou péči
logopedickou a grafomotorickou péči
  • Logopedický screening v MŠ zajišťuje PaedDr. Věra Kopicová

  • Grafomotorický screening v MŠ zajišťuje Mgr. Martina Simonidesová
bohatý kulturní život v MŠ
bohatý kulturní život v MŠ
  • Každý měsíc zveme divadélko k nám do MŠ (marionetové divadlo Romaneto, Divadlo Lala, Dechové trio Acordo a další)
citlivý a vstřícný přístup k dětem i rodičům
citlivý a vstřícný přístup k dětem i rodičům